Foto: V. Z.

Žeńskosć, cyklus a pśichod ako temy nowych filmow a muziki z Łužyce

Drugi źěl serbsko-łužyskich wopśimjeśow lětosnego Chóśebuskego filmowego festiwala bu nowym filmam młodych filmarjow a filmowaŕkow a alternatiwnej muzice pósćony. Źo wó styri nejnowše ze serbskeju abo łužyskeju tematiku: Weisswasser Rundfahrt 01, Čert – John, Paul, George, Ringo & Richard feat. Jimmie Page, Jajo a Gólska Roža ako teke muzikowy klip Kolektiwa klanki: Mróčele. Pśez tśi ze styri wopśimjeśow wótmóluju se tematiki musko-žeńskecych póśěgow, teke casy žeńskosć a feminizm graju rolu.

Weisswasser Rundfahrt jo film z lěta 2020, wó pśichoźe brunicowego rewěra. Pśez carnoběłosć jo dojśpił režiser lěpšu napśeśiwnosć mjazy pśedmjatami, mjazy pśirodu a industrijnych kompleksow. Wósebnosć filma jo perspektiwa woglědanja swěta ze zemje do směra njebja.

Film Čert Kolektiwa wakuuma z Města jo wósebnje wušpicnjona satira muskich „inženjerow“ – nicowarjow serbskego imaginarnego swěta, kótarež bywaju wót pśezpołdnice a drugich serbskich figurow gónjone. Wócywidnje industrija pśedstajona wót mužyskow stoj na droze serbskego swěta, kótaryž se pśez mócy pśezpołdnice, wódnego muža a drugich powěsćowych bytosćow zašćitujo.

Jajo jo z wósebnje bogateju symboliku nabyty film młodych filmarjow, něgajšnych wuknikow a wuknicow Dolnoserbskego gymnaziuma. Film bazěrujo na zapśimjeśe cyklusa jako faza zachopjeńka a kóńca (žywjenja), w kótaremž grajotej serbska mytologija a kśesćijańska slězyna wjeliku rolu pśez nejwažnjejšy symbol we filmje: jajo. Film na drugi part pśedstaja feministiski póglěd na nastaśe žywjenja w duchu kśěsćijaństwa. Pisanosć filma, w kótaremž pokazuju a graśe ze barwami dajotej dalšne asociacije wubuźiś. Tak rolu graju wšake rostliny abo bomy (ako jerjebina abo głog?).

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar