Foto: Olivier Donnet

Źěłaŕnja wó projekśe Lusatia Glow jo se w Brüsselu wótměła

LUSATIA GLOW – initiatiwa k europskej integraciji jo se dnja 08.02 w casnikaŕskem klubje Brüssel Europa zjawnosći pśedstajiła. Pó casnikaŕskej konferency jo se pśizamknuł tśigóźinski workshop z wobźělenim ciwilnotowarišnostnych seśowych partnarjow z pěś granice pśestupujucych regionow iniciatorow (Łužyca – D/CZ/PL, Atlantik – E/P, Alpe-Adria – A/Slo/I, Beskidy – CZ/ PL/ SK, Eifel – B/D/L/NL).
LUSATIA GLOW – iniciatiwa (LGI) ma južo pódeprěśe pśedsedaŕki kulturnego a kubłańskego wuběrka Europskego parlamenta kněni Sabine Verheyen, z kótarejuž běže rozgrona južo wót julija 2021. Pó workshopje jo se dnja 8.2. w běrowje kn. Verheyen w Europskem parlamenśe wótměło góźinske zmakanje ze zastupnikami Serbskego sejma a Brüsselskeju Slavonic Europe-załožbu, a w ramiku zmakanja jo kněni Verheyen hyšći raz wuraznje wugroniła swójo pódeprěśe za iniciatiwu a ceło konkretne móžnosći k zwopšawźenju su se pśepowědali.Južo w februarje 2022 jo se direktna wuměna z komisaŕku za kubłanje, slěźenje, kulturu a młoźinu, kněni Mariju Gabrieloweju a jeje pósłužboweju generalneju direkciju EAC (kubłanje a kultura) k LUSATIA GLOW-iniciatiwje wótměła, kótaraž pósuźujo komisiju ako wuznamnu.
Pó zmakanju z kněni Verheyen jo delegacija měła hyšći góźbu, LUSATIA GLOW-iniciatiwu pśedstajiś pśedsedarjeju CDU Friedrichoju Merzoju, kótaryž jo był na nadrobnosćach zajmowany a z kótarymž su wujadnali dalšnu wuměnu.

pm
Foto: Casnikaŕske foto (O. Donnet)

Schreibe einen Kommentar