Foto: V.Z.

Sorabist a wuznamny serbiski profesor slawistiki Predrag Piper njeboh (1950-2021)

Serbiska akademija wědomosćow a wuměłstwa (SANU) je njedawno zdźěliła, zo je něhdyši profesor Běłohródskeje uniwersity Predrag Piper, wuznamny slawist kaž tež sorabist 10. septembra na prawdu božu wotešoł. Nimo jeho mjezynarodneje wuznamnosće we wšitkich slawistiskich centrach jeho wuspěšneho rěčespytneho dźěła dla, staj wón a jeho dźowka Danica, kotraž bě jedna ze stipendiatow Załožby za serbski lud na jednolětnym studiju na Instituće za sorabistiku w Lipsku, zhotowjerjej wulkeje online biblioteki serbsko-serbiskich kulturnych zwiskow Projekat Rastko – Luzica / Project Rastko – Lusatia z lěta 2002. Biblioteka wobsteji ze serbskich tekstow publicistow, serbskich spisowaćelow a spisowaćelkow, kotrež buchu do serbišćiny přełožene.

Bibliografija Predraga Pipera zapřija wokoło 198 wosebitych wudaćow, z kotrychž 31 su monografije, uniwersitne přiručki, bibliografije a přirjadowane wudaća, dwě přełoženej knize, 165 wudaćow wučbnicow a přiručkow za zakładnu a srjedźnu šulu (gymnazium) a wjace hač 400 bibliografiskich jednotkow su studije, přinoški prezentacije a dr.

Piper, kotryž je na mnohich wukrajnych uniwersitach wuwučował, bě mjez druhim sobustaw Serbiskeje akademije wědomosćow a wuměłstwow kaž tež předsyda Komisije za wuslědźenje gramatikaliskich strukturow słowjanskich rěčow Mjezynarodneho slawistiskeho komiteja. Bě čłon Maticy srpskeje.

Predrag Piper bě hromadźe z Nadu Dźordźević jedyn z najwjetšich tučasnych serbiskich spěchowarjow serbsko-serbiskich stykow. Dołhi čas wudźeržowaše wón zwisk ze sobudźěłaćerjemi Serbskeho instituta w Budyšinje. Je wjele mytow a wuznamjenjow dóstał. Njech je jemu zemja lochka.

V. Z.

Schreibe einen Kommentar