Foto: V. Z.

Serbska literatura na SerbskiTV

Na youtube stawa so poslědnjej dwě lěće wěsty “serbski boom”: serbske kanale schadźeja kaž hriby při słónčku po nazymskim dešću. Serbska hudźba, delnjoserbske dźěćace spěwy a nětko hišće serbska literatura su tři z wjacorych serbskich kanalow na youtube, kotrež prócuja so wo like abo slědźerjow na youtube. Tak kaž je to Nowy Casnik w swojim wudaću 18. februara připowědźał, je Serbska literatura (https://www.youtube.com/channel/UClzv2AK-qRe-xn9f9tqYp9w) najnowši projekt na youtube w nošerstwje Zwjazka serbskich wuměłstwow. Nětko pak je tak daloko, zo je 29 widejow na mediatece přistupnych. Inicator a zamołwity toho projekta je Jan Bělk a spěchowany je projekt wot Załožby za serbski lud.

Na rozdźěl wot tak pomjenowaneho kanala Serbska hudźba, na kotrymž su njenadźicy nastali skupiny z widejo-klipami (z profesionelnej montažu), su w kanalu Serbska literatura předstajene wobsahi, kotrež su kruće w serbskim pismowstwje zakorjenene. Na kanalu pokazaja so delnjo- a hornjoserbske literaturne twórby, mjez druhim dźěćace knihi, powědančka, basnje a romanowe wotrězki. Hornjoserbske twórby čitaja Lenka, Měrka Mětowa, Jěwa-Marja Čornakec, Dorothea Šołćina, Jan Kral, Jurij Koch a Křesćan Krawc. Delnjoserbske twórby čitatej basnicy Lenka a Jill-Francis Ketlicojc. Tež basnje Miny Witkojc předčita serbska basnjerka Lenka.

Serbske literaturne youtubowe woknješko budźe prawdźepodobnje tež z filmami wo druhich literarnych žanrach rozšěrjene. Snano tež z rozmołwami wo hudźbnych twórbach.

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.
Zadźiwa kusk, zo rěka projekt Serbski TV a nic SerbskaTV (telewizija je femininum).

Wideja su jara derje wuhotowane, z dobrej awdiowizuelnej kwalitu. Wosebje wideja kaž “Lizka wjaza kózlika”, “Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili” abo delnjoserbske “Law a plon” móža so raz dźěćom zaswjećić dać. Wuknjacy serbšćiny móža tutu mediateku wužiwać. Serbska literatura je wosebje dobry přikład, kak ma so literatura do swěta šěrić. To serbstwu wjele přinjese.

/swpm_protected]

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar