Foto: V. Z. startowa strona Załožby

K 30. jubilejej Załožby za serbski lud

Krótko po přewróćenju, dnja 19. oktobra lěta 1991 bu Załožba za serbski lud załožena. Lětsa swjeći wona 30 lět wobstaća. Ze nastaćom Załožby za serbski lud zwjaza so Zwjazkowa republika Němska, so wo zawěsćenje a dalewuwiće serbšćiny, kultury a tradicijow starać a wotpowědnje je spěchować.

W prawidłownym rytmusu stajeja Zwjazk a krajej Sakska a Braniborska financy k spěchowanju serbskeje kultury. Runje běži 4. financowanske zrěčenje Załožby, kotrež bu 20. julija 2021 podpisane.

Załožba za serbski lud financuje serbske institucije kaž zapisane towarstwo Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow, Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbski ludowy ansambl, Serbskej muzejej (Budyski a Choćebuski), Šulu za delnjoserbsku rěč a kulturu, Němsko-serbske ludowe dźiwadło. Njedawno je do swojeho projektoweho dźěła přiwzała Załožba za serbski lud dźěłowy wobłuk něhdyšeho SAEK a to su medijo-pedagogiske dźěło. Wot 1. januara 2022 měła so nowa struktura za serbske medijo-pedagogiske poskitki wutworić.

Załožba za serbski lud je drje nošerka wšelakich institucijow. Tola organizuje a spěchuje tež sama projekty a je organizator kulturnych zarjadowanjow. Aktualny spěchowanski plan Załožby pokazuje, zo dóstanje Serbski ludowy ansambl najwjetše spěchowanje. Na druhim městnje je towarstwo Domowina (inkluziwnje jeho wotrjada Rěčny centrum WITAJ), na třećim je Serbski institut a na štwórtym Němsko-serbske ludowe dźiwadło.

Załožba za serbski lud spěchuje tež projekty, podpěra wuwiwanje hudźby, podpěra filmowy festiwal w Choćebuzu z jednym wosebitym serbskim mytom. Nimo toho poskićuje Załožba za serbski lud wšelake stipendije za šulerjow a studentow z tu- a wukraja. W času mjez 2016 a 2020 je Załožba za serbski lud dóstała přidatne srědki za digitalizaciju wobsahow w serbskej rěči, z kotrymiž su so wudźěłali wšelake internetowe portale a dr. Załožba za serbski lud je tež online wučbnicu za hornjo- a delnjoserbšćinu Sorbisch Online Lernen spěchowała.

Runje nětko běži (hač do 7. nowembra) Załožbowa akcija zběranja idejow „Rěč wjaza“ za spěchowanje serbskeje rěče w zjawnosći. Załožba za serbski lud spěchuje tež hudźbne skupiny kaž online band Astronawt.

Wšě horjeka naličene fakty su wězo chwalobne. Nadawki, kotrež Załožby za serbski lud spjelnja, su za serbski lud jara wažne. Wosebje nadawki, kotrež zdokonja Ludowe nakładnistwo Domowina kaž medije abo knihi abo kursy, kotrež přewjedźe Serbski institut, su za serbski lud njeparujomne. Tola zwučenosć, zo „wšo na taler dóstanješ“, njetyja přeco jara serbskemu ludej.

Swědk z jedneje fejty Sorabije w starym internaće na Bornaiskej w Dólicach je raz před dźesać lětami powědał, zo sej Drježdźanscy serbscy studenća na fejće w Lipšćanskej Sorabiji k prěnjemu po dojězdźe

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar